طراحی سایت
سه شنبه 4 آذر 1399.
امروز :

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسي     مرتبط              رشته حقوق دستياري قضايي

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

حقوق جزای اختصاصی1

شنبه

16/45-19

بازوبندي

http://panel.parsroom.com/join/kpFLY

اصول فقه2

يكشنبه

18/30-20

اميني

http://panel.parsroom.com/join/cnWjS

حقوق مدنی5

دوشنبه

15-18

دستجردی

http://panel.parsroom.com/join/HO96g

متون فقه 3

پنج شنبه

15-16/30

سیدموسوی

http://panel.parsroom.com/join/GwVlj

حقوق بین الملل خصوصی2

پنج شنبه

18/30-20

رادنژاد

http://panel.parsroom.com/join/o7eSQ

ورزش

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

 

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

 

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسي     غيرمرتبط              رشته حقوق دستياري قضايي

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

حقوق جزای اختصاصی1

شنبه

16/45-19

بازوبندي

http://panel.parsroom.com/join/kpFLY

حقوق مدنی3

دوشنبه

15-16/30

انتظاري

در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

NXmE4sEP  در این کد عضویت را بزنید.

حقوق جزاي عمومي2

سه شنبه

15-16/30

بازوبندی

در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

آیین دادرسی مدنی1

سه شنبه

18/30-20

آزادروح

در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

حقوق بین الملل خصوصی2

پنج شنبه

18/30-20

رادنژاد

http://panel.parsroom.com/join/o7eSQ

ورزش

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

 

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

 

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسي مرتبط                   رشته حسابرسی

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

انقلاب اسلامي ايران

يكشنبه

15-16/30

سعادتي فر

در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

lxH4PVZX در این کد عضویت را بزنید

مدیریت مالی پیشرفته

يكشنبه

17/30-20

امیدبخش

http://panel.parsroom.com/join/zpD61

کاربرد نرم افزار حسابداری

سه شنبه

17-20

سلیمانی

http://panel.parsroom.com/join/zbn5R

ریاضیات وکاربردآن حسابداری

چهارشنبه

15-17/30

طرازی

http://panel.parsroom.com/join/RidGz

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

چهارشنبه

17/45-20

صبوری شرق

http://panel.parsroom.com/join/qcBeI

زبان تخصصی حسابرسی1

پنج شنبه

18/30-20

سلیمانی

http://panel.parsroom.com/join/zbn5R

ورزش

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

----

کاربینی

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

----

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسي غيرمرتبط                  رشته حسابرسی

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

حسابداري موسسات خدماتي

يكشنبه

15-17/30

بلوكي

http://panel.parsroom.com/join/oFvHh

مدیریت مالی پیشرفته

يكشنبه

17/30-20

امیدبخش

http://panel.parsroom.com/join/zpD61

کاربرد نرم افزار حسابداری

سه شنبه

17-20

سلیمانی

http://panel.parsroom.com/join/zbn5R

ریاضیات وکاربردآن حسابداری

چهارشنبه

15-17/30

طرازی

http://panel.parsroom.com/join/RidGz

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

چهارشنبه

17/45-20

صبوری شرق

http://panel.parsroom.com/join/qcBeI

زبان تخصصی حسابرسی1

پنج شنبه

18/30-20

سلیمانی

http://panel.parsroom.com/join/zbn5R

کاربینی

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

-----

برنامه ترم    اول                 مقطع كارشناسی                   رشته فرماندهی حریق و عملیات

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

آمار و كاربرد آن در مديريت

یکشنبه

15-16/30

بزرگمنش

http://panel.parsroom.com/join/lxjhY

تئوري سازمان ومديريت

یکشنبه

18/30-20

شاملي

http://panel.parsroom.com/join/xHbhL

مباني جامعه شناسي

دوشنبه

15-16/30

سپهريان

http://panel.parsroom.com/join/lle0H

مديريت ايمني و آتش نشاني

دوشنبه

16/45-18/15

موسي زاده

http://panel.parsroom.com/join/gHGxC

روش تحقيق

دوشنبه

18/30-20

ميربلوك

در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

اخلاق در مديريت

سه شنبه

15-16/30

معيني زاده

http://panel.parsroom.com/join/ZG7Ur

ورزش

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

 

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

 

برنامه ترم    اول                 مقطع كارشناسي                   رشته مربی پیش دبستانی

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

آموزش و پرورش تطبيقي

يكشنبه

18/30-20

لطيفي

http://panel.parsroom.com/join/DHEWH

كاربرد نرم افزار رايانه در آموزش

يكشنبه

15-16/30

جماليان

http://panel.parsroom.com/join/PYuQq

روش تحقيق

چهارشنبه

16/45-18/15

سپهريان

http://panel.parsroom.com/join/lle0H

مباني زيست محيطي

چهارشنبه

18/30-20

انصاريان

http://panel.parsroom.com/join/KpOdM

آشنايي با نهادهاي اجتماعي

پنج شنبه

16/45-18/15

سپهريان

http://panel.parsroom.com/join/lle0H

روانشناسي رشد

پنج شنبه

18/30-20

چيتيان

http://panel.parsroom.com/join/dXXDR

ورزش

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

 

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

 

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسی     مرتبط رشته دوخت

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

شناخت وكاربرد رنگ در لباس

شنبه

15-17/30

مهرباني

http://panel.parsroom.com/join/kZZ5w

كاربرد نمادها و نقوش

شنبه

17/45-20

مهرباني

http://panel.parsroom.com/join/kZZ5w

شناخت پارچه در طراحي لباس

يك شنبه

17-20

شفيع آبادي

http://panel.parsroom.com/join/FrgXx

آشنايي با ماشين آلات

سه شنبه

17-20

نجفي

http://panel.parsroom.com/join/xFneK

سير تحول پوشاك

چهارشنبه

15-16/30

رضايي

http://panel.parsroom.com/join/9xmyC

نرم افزار الگوسازي

پنج شنبه

14-16

خواسته

http://panel.parsroom.com/join/iNmM2

ورزش

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

-----

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

-----

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسی    غیرمرتبط              رشته دوخت

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

شناخت وكاربرد رنگ در لباس

شنبه

15-17/30

مهرباني

http://panel.parsroom.com/join/kZZ5w

كاربرد نمادها و نقوش

شنبه

17/45-20

مهرباني

http://panel.parsroom.com/join/kZZ5w

شناخت پارچه در طراحي لباس

يك شنبه

17-20

شفيع آبادي

http://panel.parsroom.com/join/FrgXx

تکنیک های دوخت

سه شنبه

15-17/30

خواسته

http://panel.parsroom.com/join/iNmM2

الگوسازی

سه شنبه

17/45-20

خواسته

http://panel.parsroom.com/join/iNmM2

نرم افزار الگوسازي

پنج شنبه

14-16

خواسته

http://panel.parsroom.com/join/iNmM2

ورزش

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

------

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

------

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسی    مرتبط               رشته گرافیک

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

مباني گرافيك

شنبه

15-17/30

رضايي

http://panel.parsroom.com/join/9xmyC

آشنايي با نقوش سنتي

شنبه

17/45-20

مهرباني

http://panel.parsroom.com/join/kZZ5w

مباني رنگ

یکشنبه

17-20

هنرمند

http://panel.parsroom.com/join/kFHWY

عكاسي در گرافيك

دوشنبه

15-17/30

سمیعی

http://panel.parsroom.com/join/GEjeI

کارگاه طراحی پیشرفته

دوشنبه

17/45-20

اسکندری

http://panel.parsroom.com/join/6rHAE

نرم افزار ترسيمي

سه شنبه

17-20

حمیدی

http://panel.parsroom.com/join/Q7fFl

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

-----

ورزش

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

-----

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسی    غیرمرتبط               رشته گرافیک

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

مباني گرافيك

شنبه

15-17/30

رضايي

http://panel.parsroom.com/join/9xmyC

آشنايي با نقوش سنتي

شنبه

17/45-20

مهرباني

http://panel.parsroom.com/join/kZZ5w

مباني رنگ

یکشنبه

17-20

هنرمند

http://panel.parsroom.com/join/kFHWY

عكاسي در گرافيك

دوشنبه

15-17/30

سمیعی

http://panel.parsroom.com/join/GEjeI

طراحی پایه

دوشنبه

9-12

هنرمند

http://panel.parsroom.com/join/kFHWY

نرم افزار ترسيمي

سه شنبه

17-20

حمیدی

http://panel.parsroom.com/join/Q7fFl

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

-----------

ورزش

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

---------

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸

اشتراک در خبرنامه

captcha